L O A D I N G

Πολιτική για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, τη δήλωση της μηδενικής ανοχής σε περιστατικά και συμπεριφορές που συνιστούν βία ή παρενόχληση, καθώς και τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων και της Εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.
1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία είναι σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, ευπρέπεια και σεβασμό. Το εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και απουσία εκφοβισμού, καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Η Εταιρεία δεν ανέχεται οποιεσδήποτε παράνομες διακρίσεις ή παρενόχληση οποιουδήποτε είδους κατά εργαζομένου, πελάτη ή συνεργάτη της και με την παρούσα Πολιτική δηλώνει τη σταθερή και μη διαπραγματεύσιμη προσήλωσή της στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού βίας και / ή παρενόχλησης στην εργασία.
2. Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική δεσμεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά Στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας που τους συνδέει με την Εταιρεία. 
Στην παρούσα Πολιτική υπάγονται επίσης αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρείας στο πλαίσιο συμβάσεων έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, οι απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εφαρμοστέας νομοθεσίας. 
3. Σκοπός της Πολιτικής
Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία ή παρενόχληση. Επιπλέον η παρούσα Πολιτική ρυθμίζει τη διαδικασία διαχείρισης (υποδοχής και εξέτασης) εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
4. Ορισμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας Πολιτικής, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 
«βία και παρενόχληση» στην εργασία συνιστούν μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη, που αποσκοπούν, οδηγούν, ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, 
«παρενόχληση» συνιστούν μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,
«έμφυλη βία και παρενόχληση» συνιστά κάθε μορφής βία και παρενόχληση που απευθύνεται σε άτομα λόγω του φύλου τους, ή επηρεάζει δυσανάλογα άτομα συγκεκριμένου φύλου και περιλαμβάνει τη σεξουαλική παρενόχληση. 
«παρενόχληση λόγω φύλου» συνιστούν οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου. 
H βία και η παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια, είναι συνδεδεμένες με ή προκύπτουν από εργασία: 
i. στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων που αποτελούν χώρους εργασίας, 
ii. σε μέρη όπου ο εργαζόμενος αμείβεται, κάνει διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, ή χρησιμοποιεί τουαλέτες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, 
iii. κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, ταξιδιού, εκπαίδευσης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, 
iv. μέσω επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, 
v. σε καταλύματα που τυχόν παρέχει ο εργοδότης,
vi. κατά τη μετακίνηση του εργαζομένου από και προς την εργασία,
vii. με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο εκτός χώρου και / ή χρόνου εργασίας, εφόσον εκδηλώνεται μεταξύ προσώπων, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή λόγω της συνύπαρξής τους υπό τον ίδιο εργοδότη ή της συνεργασίας τους στην Εταιρεία.
5. Δήλωση Μηδενικής Ανοχής
Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους απασχολούμενους με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας, χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, το οποίο είναι ταυτόχρονα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική μηδενικής ανοχής για κάθε περιστατικό βίας και για κάθε μορφή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα όλα τα περιστατικά και διερευνά αμέσως όλους τους ισχυρισμούς περί βίας και παρενόχλησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε εργαζόμενος άσκησε βία ή παρενόχλησε οποιονδήποτε εργαζόμενο, υποψήφιο εργαζόμενο, αντισυμβαλλόμενο ή συνεργάτη της Εταιρείας, η συμπεριφορά αυτή δεν θα γίνεται ανεκτή και θα επιφέρει τις απαραίτητες συνέπειες, όπως αυτές εξειδικεύονται στη συνέχεια. Οποιαδήποτε παράπονα για περιστατικά βίας και παρενόχλησης λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αμεροληψία. 
Οποιοσδήποτε καταγγέλλει στην Εταιρεία περιστατικά βίας ή παρενόχλησης δεν πρόκειται να υποστεί οποιασδήποτε μορφής διάκριση για το λόγο αυτό.
Όλοι οι απασχολούμενοι, ανεξάρτητα από τo είδος της σύμβασης εργασίας, με βάση την οποία εργάζονται στην Εταιρεία, αναμένεται να λαμβάνουν κάθε πρόνοια, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα εκδηλώσουν οποιασδήποτε μορφής απαγορευμένη συμπεριφορά. 
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι θα λαμβάνοντα όλα τα κατάλληλα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παραβαίνει την παρούσα Πολιτική. Με βάση τη σοβαρότητα του παραπτώματος η εταιρεία θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ή εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο θα προχωρεί ακόμη και τη διακοπή της συνεργασίας σε περιπτώσεις απαγορευμένων συμπεριφορών, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Στελέχη της Εταιρείας που εν γνώσει τους επιτρέπουν ή ανέχονται διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της μη άμεσης καταγγελίας τέτοιων περιπτώσεων στη Διοίκηση, παραβιάζουν αυτήν την Πολιτική και υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας.
6. Υποχρεώσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση  της βίας και παρενόχλησης 
Όλοι όσοι δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της και συγκεκριμένα για: 
- τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς βία ή παρενόχληση,
- την καταγγελία όλων των περιστατικών βίας ή παρενόχλησης, που περιέρχονται στην αντίληψή τους,
- την αμέριστη συνεργασία στη διερεύνηση οποιασδήποτε καταγγελίας για βία ή παρενόχληση, όπως κάθε φορά απαιτείται.
Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για:
- την άμεση, και αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών για βία ή παρενόχληση, 
- την έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση βίας ή παρενόχλησης.
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για: 
- τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων τα οποία διασφαλίζουν πως κανένας εργαζόμενος δεν θα υφίσταται βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας,
- την εφαρμογή μέτρων πρόληψης περιστατικών βίας ή παρενόχλησης,
- την εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας ή παρενόχλησης, 
- τον προσδιορισμό της διαδικασίας καταγγελίας και διερεύνησης περιστατικών βίας ή παρενόχλησης, 
- Τον εντοπισμό της πηγής της παρενόχλησης και την εξασφάλιση  ότι αυτή τερματίστηκε, 
- Τη λήψη κατασταλτικών και / ή αποτρεπτικών μέτρων σε βάρος οποιουδήποτε ασκεί βία ή παρενόχληση, 
- τη λήψη όλων των αναγκαίων και εύλογων μέτρων για την αποκατάσταση των συνεπειών της άσκησης βίας ή παρενόχλησης και την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών,
- τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού. 
7. Ενδεικτικές περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης 
Αναφέρονται, ενδεικτικά και οπωσδήποτε όχι περιοριστικά, ορισμένες συνήθεις περιπτώσεις βίας ή παρενόχλησης: 
- Κυκλοφορία ή απλή επίδειξη προσβλητικού ή άσεμνου υλικού.
- Υπονοούμενα, εμπαιγμός, χλευασμός, χυδαίες εκφράσεις, αστεία ή σχόλια με βάση ή αφετηρία τη φυλή ή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
- Χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή τόνου ή χλευασμός προσώπων με αναπηρία.
- Σχόλια για την εμφάνιση ή τον τρόπο ομιλίας ή άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία.
- Ανεπιθύμητη προσοχή, όπως ανεπιθύμητες μη υπηρεσιακές τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα ή επιστολές ή αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή παρακολούθηση ή καταδίωξη.
- Αυθαίρετες και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητα κάποιου, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας. 
- Αγενείς χειρονομίες ή ανεπιθύμητες σωματικές επαφές ή επίμονες ‘’προτάσεις’’ για ραντεβού ή απειλές σε περίπτωση μη αποδοχής.
- Διάδοση κακόβουλων σχολίων ή και προσβολών (κυρίως λόγω διακρίσεων ως προς την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, το είδος γάμου, τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, το φύλο, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις).
- Άσκηση σωματικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης.
- Απειλές λεκτικές ή/και με χειρονομίες, όπως φωνές ή ύβρεις -δημόσια ή κατ’ ιδίαν- προς το προσωπικό ή τους συναδέλφους, οι οποίες συνοδεύονται από υποτιμητικές ή στερεότυπες εκφράσεις ή/και σχόλια.
- Προσωπικές προσβολές.
- Υποτίμηση ή γελοιοποίηση ενός ατόμου ή/και των ικανοτήτων του είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους.
- Ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου ή/και ομάδας,
- Άσκηση αδικαιολόγητης κριτικής.
- Προβολή παράλογων απαιτήσεων.
- Αδικαιολόγητος αποκλεισμός προσώπων από εταιρικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό.
- Απειλή ή χρήση ανάρμοστων σχολίων σχετικά με τις δυνατότητες ανέλιξης εργαζομένου.
 
Δεν αποτελούν παρενόχληση:
- Δικαιολογημένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από εργαζομένους και προστηθέντες της Εταιρείας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους για να μεταθέσουν, υποβιβάσουν, ασκήσουν πειθαρχική εξουσία, να παράσχουν συμβουλές, οδηγίες ή κατευθύνσεις ή να απολύσουν υπάλληλο της εταιρείας χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ευπρέπειας.
- Οι αποφάσεις της Εταιρείας ή στελεχών της που στηρίζονται σε εύλογους και δικαιολογημένους λόγους, για τη μη προαγωγή, μετάθεση ή την απόδοση παροχής που σχετίζονται με την εργασία εργαζομένου. 
- Κάθε δικαιολογημένη και εύλογη ενέργεια που έχει συντελεστεί από την Εταιρεία και τα στελέχη της χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες ευπρέπειας, ως προς τον τόπο, χρόνο, τρόπο και είδος της εργασίας ή και την απασχόληση συνεργατών και η οποία συνδέεται με την εργασία του εργαζομένου, στα πλαίσια της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος.
8. Επιπτώσεις της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία (εκτίμηση κινδύνων) 
i) Για τους απασχολούμενους – θύματα της βίας και της παρενόχλησης 
- Άγχος, διαταραχές ύπνου, σύνδρομο μετατραυματικού στρες 
- Ανικανότητα εργασίας, απώλεια αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.
- Αίσθημα κοινωνικής απομόνωσης στην εργασία.
- Σωματικά συμπτώματα του άγχους, όπως πονοκέφαλοι, οσφυαλγίες, κράμπες στο στομάχι.
- Κρίσεις πανικού, σοβαρή κόπωση. 
- Υποβάθμιση των προσωπικών σχέσεων.
- Κατάθλιψη.
ii) Για την εταιρεία
- Αυξημένη εναλλαγή προσωπικού, κόστος εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων.
- Διατάραξη εργασιακού κλίματος και σχέσεων μεταξύ συναδέλφων.
- Μη ασφαλές και εχθρικό περιβάλλον εργασίας. 
- Κακή δημοσιότητα, κακή εικόνα του κοινού, απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού. 
9. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης 
Η εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής και με την καθοριζόμενη σε αυτήν διαδικασία: 
α) παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία ή παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δεν παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών, 
β) παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές, 
γ) παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών, 
δ) αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων, στο intranet και καθιστά προσβάσιμη με ηλεκτρονικά μέσα την παρούσα Πολιτική και τα σχετικά με την καθοριζόμενη διαδικασία για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές.
Εν προκειμένω αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές είναι τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια (https://www.ministryofjustice.gr/?page_id=895, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ((https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/0/SEPE+email+phones+catalog+23072019.pdf/ad017663-9ec4-4307-a52b-fad4064b23e3) και του Συνηγόρου του Πολίτη (https://www.synigoros-solidarity.gr/sxetika-epikoinonia).
10. Εξασφάλιση αποφυγής δυσμενών επιπτώσεων κατά οποιουδήποτε προσώπου καταγγέλλει συμπεριφορές που συνιστούν πράξεις βίας ή παρενόχλησης
H Εταιρεία διασφαλίζει ρητά και απερίφραστα σε όσους προτίθενται να υποβάλουν σχετική με την παρούσα Πολιτική καταγγελία, ότι δεν θα υποστούν οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση ως αποτέλεσμα της εν λόγω ενέργειας. Αποκλείεται ή λήψη οποιουδήποτε μέτρου εναντίον εκείνου που υποβάλλει καλόπιστα οποιαδήποτε καταγγελία, ακόμη και αν τα αναφερόμενα δεν επαληθευτούν με βάση τη συνολική διερεύνησή τους.  Η θυματοποίηση, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενής μεταχείριση, ως αντίποινα κατά προσώπου που έχει υποβάλει καταγγελία βάσει αυτής της Πολιτικής, δεν θα γίνονται σε οποιαδήποτε περίπτωση ανεκτές από την Εταιρεία. 
Μη αποδεκτά αντίποινα μπορεί να συνιστούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 
- Καταγγελία σύμβασης εργασίας. 
- Μη ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
- Αυθαίρετη μετακίνηση του καταγγέλλοντος σε άλλη θέση ως μέτρο αντιμετώπισης του καταγγελλόμενου περιστατικού ή αδικαιολόγητη άρνηση μετακίνησης που ζήτησε ο ίδιος. 
- Δυσανάλογος περιορισμός ή διεύρυνση των καθηκόντων του καταγγέλλοντος ή δυσμενής αλλαγή του αντικειμένου εργασίας του.
- Άρνηση ευκαιριών και εκπαίδευσης. 
- Αυθαίρετος αποκλεισμός από εταιρικές παροχές. 
- Λεκτική ή γραπτή παρενόχληση ή εκφοβισμός. 
Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων την καταγγελία θεωρήσει ότι έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε αντίποινα ως αποτέλεσμα καταγγελίας στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Υπεύθυνο Καταγγελιών (βλ. πιο κάτω παρ. 12) και αυτός να εκκινήσει διαδικασία διερεύνησης καταγγελίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο εργάζεται κάθε εργαζόμενος ή συνεργάτης ή αντισυμβαλλόμενος που διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων.
Τα πιο πάνω ισχύουν και για όσους εργαζόμενους καταθέτουν ως μάρτυρες στις σχετικές διαδικασίες εξέτασης της καταγγελίας και σε όσους διερευνούν αυτές.
11. Εξασφάλιση εχεμύθειας
Όλες οι καταγγελίες και οι έρευνες αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά στο μέτρο του δυνατού και οι πληροφορίες αποκαλύπτονται αυστηρά και μόνο βάσει της ανάγκης γνώσης τους. Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος μπορεί να απαιτηθεί από Δικαστήριο ή άλλη δημόσια Αρχή στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος αποκαλύπτεται συνήθως στα εμπλεκόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της έρευνας και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταγγελιών (βλ. παρακάτω παρ. 12) θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο καταγγέλλων προστατεύεται από αντίποινα κατά τη διάρκεια και μετά την έρευνα. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν καταγγελία ή έρευνα βάσει αυτής της Πολιτικής θα διατηρούνται σε ασφαλή αρχεία στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας. Η διατήρηση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
12. Διαδικασία καταγγελίας συμπεριφορών βίας ή παρενόχλησης
Όποιος υφίσταται βία ή παρενόχληση θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να ενημερώσει, γραπτά ή προφορικά, τον φερόμενο ως παρενοχλούντα ότι η συμπεριφορά του είναι ανεπιθύμητη και μη αποδεκτή. 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε άνισες σχέσεις (δηλαδή μεταξύ ενός προϊσταμένου και του υφισταμένου του) και ότι μπορεί να μην είναι δυνατόν ο παρενοχλούμενος να ενημερώσει τον φερόμενο ως παρενοχλούντα. Εάν ο παρενοχλούμενος δεν μπορεί να προσεγγίσει απευθείας τον φερόμενο ως παρενοχλούντα, μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Καταγγελιών για την υποβολή καταγγελίας. 
Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Καταγγελιών
Κατά την παραλαβή της καταγγελίας  ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταγγελιών: 
- Καταγράφει αμέσως τις ημερομηνίες, τις ώρες και τις λεπτομέρειες του συμβάντος. 
- Εξακριβώνει τις απόψεις του παρενοχλούμενου ως προς το αποτέλεσμα που επιδιώκει.
- Βεβαιώνεται ότι ο παρενοχλούμενος κατανοεί τις διαδικασίες της εταιρείας για την αντιμετώπιση της καταγγελίας.
- Συζητά και συμφωνεί για τα επόμενα βήματα: είτε της άτυπης/ανεπίσημης είτε της επίσημης καταγγελίας, ενημερώνοντας τον παρενοχλούμενο ότι η επιλογή για ανεπίσημη διευθέτηση του ζήτηματος, δεν τον εμποδίζει να προβεί σε επίσημη καταγγελία, εάν δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα.
- Τηρεί απόρρητο αρχείο όλων των συζητήσεων 
- Σέβεται τις επιλογές του παρενοχλούμενου. 
- Βεβαιώνει ότι ο παρενοχλούμενος γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει την καταγγελία εκτός της εταιρείας στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές. 
 
12.1 Διαδικασία ανεπίσημης καταγγελίας 
Εάν ο παρενοχλούμενος επιθυμεί την ανεπίσημη επίλυση του ζητήματος, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταγγελιών:
- Δίνει την ευκαιρία στον φερόμενο ως παρενοχλούντα να απαντήσει στην καταγγελία.
- Βεβαιώνεται ότι ο φερόμενος ως παρενοχλών κατανοεί τον μηχανισμό καταγγελίας.
- Διευκολύνει τη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών για την επίτευξη ανεπίσημης επίλυσης αποδεκτής από τον καταγγέλλοντα ή παραπέμπει το θέμα σε διαμεσολαβητή εντός της εταιρείας. 
- Διασφαλίζει την τήρηση απόρρητου και εμπιστευτικού αρχείου.
- Παρακολουθεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ώστε να διασφαλίσει ότι η μη αποδεκτή συμπεριφορά έχει τερματιστεί. 
- Διασφαλίζει ότι όλα τα πιο πάνω ολοκληρώνονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
 
12.2 Διαδικασία επίσημης καταγγελίας
Μόλις υποβληθεί οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία, θα ακολουθείται ο πιο κάτω τρόπος διερεύνησης: 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταγγελιών 
- επιβεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας στον καταγγέλλοντα την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της. 
- ενημερώνει για το περιεχόμενο της καταγγελίας Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών θα διερευνά καταρχάς, εάν η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής καθώς και το παραδεκτό ή το προδήλως αβάσιμο της καταγγελίας. 
Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, οι λόγοι γνωστοποιούνται εγγράφως στον καταγγέλλοντα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας και αφορούν περιπτώσεις όπου: 
- Οι φερόμενες πράξεις δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παραβίασης.
- Η καταγγελία δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού.
Μετά τον πιο πάνω αρχικό έλεγχο η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών προχωρά στη διερεύνηση της καταγγελίας. Σε περίπτωση που η καταγγελία στρέφεται κατά μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στη διερεύνηση της σχετικής καταγγελίας και αντικαθίσταται ad hoc από πρόσωπο, που θα ορίζεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών αποφασίζει σχετικά με το βάσιμο ή μη της υπό διερεύνησης καταγγελίας και εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ώστε να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  
 
Ο καταγγέλλων:
- μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση Επιτροπής στο πλαίσιο της σχετικής διερεύνησης. 
- θα ενημερώνεται το αργότερο ανά 15ήμερο από την παραλαβή της καταγγελίας του σχετικά με την πρόοδο και το αποτέλεσμα της διερεύνησης, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τυχόν νομικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν. 
 
12.3 Μέτρα αντιμετώπισης
Σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η άσκηση βίας ή παρενόχλησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, λαμβάνονται κατά περίπτωση τα εξής μέτρα αντιμετώπισης: 
- προφορική ή γραπτή σύσταση ή επίπληξη, 
- αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας,  
- καταγγελία σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας,
 
Η επιλογή του ενδεδειγμένου μέτρου αντιμετώπισης εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την έκταση της παρενόχλησης. Θα εφαρμόζονται κατάλληλα και ανάλογα κατασταλτικά και / ή αποτρεπτικά μέτρα  για τη διασφάλιση ότι τα περιστατικά βίας ή παρενόχλησης αντιμετωπίζονται ως άκρως σημαντικά. Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας, θα καταγγέλλεται αμέσως η σχέση απασχόλησης ή συνεργασίας του παρενοχλούντος.
Λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε κατασταλτική ή αποτρεπτική ενέργεια της Εταιρείας σε βάρος του φερόμενου ως παρενοχλούντος μπορούν να παρασχεθούν στον καταγγέλλοντα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών. 
 
12.4 Μη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της διερεύνησης της καταγγελίας.
Εάν ο καταγγέλλων δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της έρευνας, δύναται να απευθυνθεί στην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας αναφέροντας τους λόγους της δυσαρέσκειάς του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο που εκείνη εξουσιοδοτεί σχετικά, απαντά εγγράφως, ενημερώνοντας για την αποδοχή ή την απόρριψη τυχόν αιτήματος που αφορά σε περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας. 
13. Άσκηση λοιπών δικαιωμάτων 
Η ύπαρξη της παρούσας Πολιτικής δεν έχει σκοπό, ούτε μπορεί να αποθαρρύνει ή να αποκλείσει ή να εμποδίσει τον καταγγέλλοντα να ασκήσει τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να επιδιώξει λύσεις με ένδικα ή εξωδικαστικά μέσα μέσω των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών. 
Εν προκειμένω αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές είναι τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια (Βλ. αναλυτικά στοιχεία διευθύνσεων και τηλέφωνα επικοινωνίας: https://www.ministryofjustice.gr/?page_id=895), οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (βλ. αναλυτικά στοιχεία διευθύνσεων και τηλέφωνα επικοινωνίας : https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/0/SEPE+email+phones+catalog+23072019.pdf/ad017663-9ec4-4307-a52b-fad4064b23e3) και οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη (https://www.synigoros-solidarity.gr/sxetika-epikoinonia).
14. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Προσωπικού. 
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν πλήρως τις ανεπιθύμητες συνέπειες της βίας ή παρενόχλησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, και τις διαδικασίες της εταιρείας για την καταγγελία τέτοιων περιστατικών.
Η Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η Πολιτική αυτή και κάθε αναθεώρησή της θα κοινοποιούνται σε όλα τα πρόσωπα που αφορά και το περιεχόμενό της θα συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Εργασίας κατά την επικαιροποίηση αυτού. 
15. Επιπτώσεις από την παραβίαση της Πολιτικής  
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να λάβει οποιοδήποτε ενδεδειγμένο μέτρο σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου ή συνεργάτη της, εφόσον προκύψει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι εξέθεσε οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέβαλε καταγγελία με βάση τη παρούσα Πολιτική σε οποιασδήποτε μορφής δυσμενή μεταχείριση. Η ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να ασκηθεί σε περίπτωση που εργαζόμενος ή συνεργάτης της σκοπίμως παραπλάνησε την Εταιρεία για οποιοδήποτε υπό διερεύνηση θέμα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής ή πρόβαλε ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος συναδέλφου, αντισυμβαλλόμενου ή συνεργάτη της Εταιρείας. 
16. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Πολιτικής 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων αυτής της Πολιτικής και θα διασφαλίσει την συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα αυτής. Οι επικεφαλής Διευθύνσεων της Εταιρείας θα συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης με αυτήν την Πολιτική, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και το είδος των περιστατικών, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και τα μέτρα που λήφθηκαν. Με βάση αυτήν την έκθεση, η εταιρεία θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αυτής της Πολιτικής και θα προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές. Η ετήσια έκθεση θα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.
17. Ρόλοι και αρμοδιότητες
Α. Διοικητικό Συμβούλιο 
Εγκρίνει την Πολιτική και τις αναθεωρήσεις της.
 
Β. Υπεύθυνος Διαχείρισης Καταγγελιών 
Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση όλων των σταδίων που προβλέπονται από τη διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών.
 
Γ. Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών 
- Διερευνά αν η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.
- Διερευνά την καταγγελία.
- Αποφασίζει σχετικά με το βάσιμο ή μη της υπό διερεύνησης καταγγελίας και εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης στον Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. 
Δ. Καταγγέλλων 
- Καταγγέλλει περιστατικά βίας ή παρενόχλησης, παρέχει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Καταγγελιών αλλά και την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας του.
- Απευθύνει αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της διερεύνησης της καταγγελίας του.
Ε. Διευθύνων Σύμβουλος
- Αποφασίζει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης 
- Απαντά εγγράφως, ενημερώνοντας τον καταγγέλλοντα για την αποδοχή ή την απόρριψη τυχόν αιτήματος του που αφορά σε περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας, στην περίπτωση που ο καταγγέλλων δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της έρευνας και απευθυνθεί σε αυτόν.
ΣΤ. Διευθυντικά Στελέχη 
Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για:
- την άμεση, και αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών για βία ή παρενόχληση, 
- την έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση βίας ή παρενόχλησης.
- Την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων κατά τη διερεύνηση μιας καταγγελίας τόσο προς τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Καταγγελιών όσο και προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών ή/ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.