L O A D I N G

Πολιτική Ισότητας Φύλων

 
 
1.         Μια από τις βασικές αξίες της εταιρίας «INTΡΟΦΕΞ ABEE», είναι να παρέχει ίσες ευκαιρίες και αποφυγή διακρίσεων λόγω ηλικίας, χρώματος, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, εθνικότητας, φυλής, εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας, πολιτιστικού υπόβαθρου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου άσχετου ή παράνομου χαρακτηρισμού
 
2.         Ειδικότερα όσον αφορά στο φύλο, η ισότητα των φύλων αποτελεί ζήτημα πανανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό που αφορά σε όλες τις κοινωνίες. Η ισότητα των φύλων θέλει μία κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου μοιράζονται εξίσου αγαθά, υποχρεώσεις και δικαιώματα σε όλους τους τομείς και πρωτίστως σε τομείς όπως αυτός της εργασίας.
 
3.         Η ισότητα των φύλων και η ενθάρρυνση της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους στο εργασιακό περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτες για την Εταιρεία. Αποτελεί επομένως αδιαπραγμάτευτη αξία για την Εταιρεία η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλου.
 
4.         Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε φορά όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την διασφάλιση της ισότητας των φύλων μέσα σε κάθε διεύθυνση, τμήμα ή εκμετάλλευση της. Στην κατεύθυνση αυτή εποπτεύει διαρκώς στο εσωτερικό της Εταιρείας με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών χασμάτων που μπορεί να δημιουργηθούν ή να διαπιστωθούν μεταξύ των φύλων, με σκοπό τη λήψη κάθε απαιτούμενου μέτρου για την προσήκουσα και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε τέτοιας κατάστασης, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κρίσεων που δύναται να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία και την πρόοδο της Εταιρείας.  
 
5.         Η Εταιρεία πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και τα στελεχών που ηγούνται ομάδων, με γνώμονα την αποφυγή συμπεριφορών ή διαμόρφωσης καταστάσεων διακρίσεων λόγω φύλου.
 
6.         Η Εταιρεία διαμορφώνει ένα υποστηρικτικό και χωρίς στερεότυπα περιβάλλον που επιταχύνει την επιτυχημένη πορεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, ανεξαρτήτως του φύλου τους. Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνει την ενίσχυση υποστηρικτικής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης ενάντια σε κάθε είδους προκατάληψη λόγω φύλου και μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση όλων των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να διοικούν σωστά τις ομάδες τους με κανόνες δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου.
 
7.         Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Εταιρείας τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης ανεξαρτήτως του φύλου τους με βάση τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητές τους, τα προσόντα, αλλά και την απόδοσή τους.
 
8.         Η ύπαρξη διακρίσεων ή προκαταλήψεων λόγω φύλου δεν δύναται να ασκεί αρνητική επίδραση στην εξέλιξη των εργαζομένων και στην πρόοδο της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας μεριμνά για τον εντοπισμό τυχόν διακρίσεων λόγω φύλου που οφείλονται και σε στερεότυπες προκαταλήψεις με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε τέτοιου φαινομένου αλλά και την αποτροπή της δημιουργίας οποιωνδήποτε καταστάσεων διάκρισης λόγω φύλου οποτεδήποτε στο μέλλον.
 
9.         Η Εταιρεία μεριμνά για την αντιμετώπιση τυχόν πιθανών φαινομένων ανισοτήτων στις αξιολογήσεις απόδοσης του προσωπικού που ερείδονται σε διάκριση λόγω φύλου και ενθαρρύνει το προσωπικό να αναφέρει περιπτώσεις όπου βάσιμα διαπιστώνεται η ύπαρξη τέτοιων διακρίσεων.
 
10.       Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψιν τις υπηρεσιακές ανάγκες μεριμνά για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των αναγκών της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου, καθώς αυτή συμβάλλει στην ψυχική και σωματική υγεία όλων των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα, επιδρά σημαντικά στις επιδόσεις τους στην εργασία και συνεπακόλουθα στην πρόοδο της Εταιρείας.
 
11.       Η Εταιρεία ορίζει με ετήσια θητεία ένα αρμόδιο άτομο Πολιτικής Ισότητας μία Υπάλληλο Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής. Το αρμόδιο αυτό άτομο Πολιτικής Ισότητας λαμβάνει, ερευνά και αξιολογεί αναφορές που της υποβάλλονται από τους εργαζομένους και σχετίζονται με την παραβίαση της Πολιτικής Ισότητας Φύλων και εισηγείται στη Διοίκηση κάθε κατά την κρίση της μέτρο που προάγει ίσες ευκαιρίες για όλο το απασχολούμενο προσωπικό ανεξαρτήτως φύλου. Μεταξύ των άλλων το αρμόδιο άτομο Πολιτικής Ισότητας εισηγείται μέτρα ενίσχυσης της ισότητας των φύλων αναλύοντας την κατάσταση του προσωπικού και συνεπικουρεί την Επιτροπή Αναφορών της Πολιτική για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία για την προσήκουσα αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης που σχετίζονται με το φύλο.
 
12.       Το αρμόδιο αυτό άτομο, ενημερώνει κατά τη λήξη της θητείας της το Διοικητικό Συμβούλιο για υποβληθείσες, διερευνηθείσες και διευθετηθείσες αναφορές.